Ài Bù Zài Hū Xī (爱不再呼吸) Can't Breathe Without You รักนี้ไม่อาจหายใจได้อีกแล้ว - SpeXial

 

 

Lyrics

 

记是谁先开始 过去美好的日子

wàng jì shì shuí xiān kāi shǐ  guò qù měi hǎo de rì zi 

ว่าง จี้ ซื่อ สุย เซียน ไค สื่อ  กั้ว ชวี่ เหมย เห่า เตอะ ยื้อ จึ

ลืมแล้วว่าใครเริ่มต้นก่อน วันเวลาในอดีตที่สวยงาม

 

一次又一次 卖给了争执

yī cì yòu yī cì  chū mài gěi le zhēng zhí

อี๋ ชื่อ โย่ว อี๋ ชื่อ  ชู ไม่ เก่ย เลอะ เจิง จื๋อ

ครั้งแล้วครั้งเล่า ที่ต้องถกเถียงกัน

 

乐变成单纯的名 没有什么好坚持

kuài lè biàn chéng dān chún de míng cí  méi yǒu shén me hǎo jiān chí

ไคว่ เล่อ เปี้ยน เฉิง ตัน ฉุน เตอะ หมิง ฉือ  เหมย โหย่ว เสิน เมอะ เห่า เจียน ฉือ

ความสุขเปลี่ยนเป็นคำนามไปแล้ว  ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะยืนหยัดต่อไป

 

最痛不过这样子 不需要收拾

zuì tòng bù guò zhè yàng zi  bù xū yào shōu shi

จุ้ย ท่ง ปู๋ กั้ว เจ้อ ย่าง จึ  ปู้ ซวี เหย้า โซว สือ

เจ็บปวดที่สุดก็เพียงแต่เป็นแบบนี้ ไม่อยากจะเก็บไว้

 

也不必再解 总而言之走到这里为止

yě bù bì zài jiě shì  jiù zǒng ér yán zhī zǒu dào zhè lǐ wéi zhǐ

เย่ ปู๋ ปี้ ไจ้ เจี่ย ซื่อ  จิ้ว จ่ง เอ๋อ เหยียน จือ โจ่ว เต้า เจ้อ หลี่ เหวย จื่อ

ก็ไม่ต้องอธิบายอีก ก็สรุปว่าเดินถึงตรงนี้เราจบกันแล้ว

 

*爱不再呼吸

ài bù zài hū xī

อ้าย ปู๋ ไจ้ ฮู ซี

รักนี้ไม่อาจหายใจได้อีกแล้ว

 

**错的距离 只剩下脏空气 经想像的爱情

cuò de jù lí  zhǐ shèng xià zāng kōng qì  céng jīng xiǎng xiàng de ài qíng

ชั่ว เตอะ จวี้ หลี  จื่อ เซิ่ง เซี่ย จาง คง ชี่  เฉิง จิง เสี่ยง เซี่ยง เตอะ อ้าย ฉิง

ระยะห่างที่ผิดพลาด เหลือเพียงแค่อากาศสกปรก ความรักที่เคยจินตนาการ

 

早已没意 无法再继续

zǎo yǐ méi yì yì  wú fǎ zài jì xù 

เจ๋า อี่ เหมย อี้ อี้  อู๋ ฝ่า ไจ้ จี้ ซวี่

ไม่มีความหมายมาตั้งนานแล้ว ไม่สามารถไปต่อได้อีกแล้ว

 

们没缺席 爱却已经窒息

wǒ men méi quē xí  dàn ài què yǐ jīng zhì xī

หว่อ เมิน เหมย เชว สี  ตั้น อ้าย เชว่ อี่ จิง จื้อ ซี

เราสองมีช่องว่างให้แก่กัน แต่รักกลับหายใจไม่ออกแล้ว

pinyin by loveserieslikesongs

 

Rap :

首映会电影票根 还清楚写着时分

shǒu yìng huì diàn yǐng piào gēn  hái qīng chu xiě zhe shí fēn

โส่ว ยิ่ง ฮุ่ย เตี้ยน หยิ่ง เพี่ยว เกิน  ไห ชิง ฉุ เสี่ย เจอะ สือ เฟิน

ตั๋วหนังที่ฉายรอบปฐมทัศน์ ยังเขียนเวลาไว้อย่างชัดเจน

 

我和你的合照 静静躲在皮夹内层

wǒ hé nǐ de hé zhào  jìng jìng duǒ zài pí jiā nèi céng

หว่อ เหอ หนี่ เตอะ เหอ เจ้า  จิ้ง จิ้ง ตั่ว ไจ้ ผี เจีย เน่ย เฉิง

รูปถ่ายคู่ของทั้งฉันและเธอ เก็บซ่อนอยู่ด้านในของกระเป๋าสตางค์อย่างเงียบ ๆ

 

经毫无疑问 相信所有美好成真

céng jīng háo wú yí wèn  xiāng xìn suǒ yǒu měi hǎo chéng zhēn 

เฉิง จิง เหา อู๋ อี๋ เวิ่น  เซียง ซิ่น สัว โหย่ว เหมย เห่า เฉิง เจิน

ไม่เคยสงสัยเลยสักนิด เชื่อว่าสิ่งที่สวยงามทั้งหมดจะกลายเป็นจริง

 

么一次转身 世界就失去平衡

zěn me yī cì zhuǎn shēn  shì jiè jiù shī qù píng héng

เจิ่น เมอะ อี๋ ชื่อ จ่วน เซิน  ซื่อ เจี้ย จิ้ว ซือ ชวี่ ผิง เหิง

ไม่ว่าจะหมุนตัวสักกี่รอบ โลกก็ยังสูญเสียความสมดุล

 

紧紧锁上手机 不再期待谁的铃声

jǐn jǐn suǒ shàng shǒu jī  bù zài qī dài shuí de líng shēng

จิ๋น จิ่น สั่ว ซ่าง โส่ว จี  ปู๋ ไจ้ ชี ไต้ สุย เตอะ หลิง เซิง

ปิดมือถือ ไม่รอเสียงเรียกเข้าของใครอีกต่อไปแล้ว

 

没有谁会心疼 没有谁还为谁等

méi yǒu shuí huì xīn téng  méi yǒu shuí hái wèi shuí děng

เหมย โหย่ว สุย ฮุ่ย ซิน เถิง  เหมย โหย่ว สุย ไห เว่ย สุย เติ่ง

ไม่มีใครจะรักสุดหัวใจ ไม่มีใครที่ยังจะรอเพื่อใครอีกแล้ว

 

没有谁还为谁等 为谁等

méi yǒu shuí hái wèi shuí děng  wèi shuí děng

เหมย โหย่ว สุย ไห เว่ย สุย เติ่ง  เว่ย สุย เติ่ง

ไม่มีใครที่ยังจะรอเพื่อใครอีกแล้ว รอเพื่อใคร

 

下起雨了不撑 寂寞湿得很自然 HO

xià qǐ yǔ le bù chēng sǎn  jì mò shī de hěn zì rán  HO 

เซี่ย ฉี อวิ่ เลอะ ปู้ เชิง ส่าน  จี้ มั่ว ซือ เตอะ เหิ่น จื้อ หยาน  โฮ้

ฝนเริ่มตกแล้วไม่กางร่ม ให้ความเหงาเปียกปอน

 

 

潮湿的遗憾 终究会被晒干

cháo shī de yí hàn  zhōng jiū huì bèi shài gān

เฉา ซือ เตอะ อี่ ฮั่น  จง จิว ฮุ่ย เป้ย ไซ่ กัน

ความเสียใจที่ชื้นแฉะ  ในที่สุดจะถูกแดดแผดเผาจนแห้ง

 

但心已不在我们剩下空白

dàn xīn yǐ bù zài wǒ men shèng xià kòng bái

ตั้น ซิน อี่ ปู๋ ไจ้ หว่อ เมิน เซิ่ง เซี่ย ค่ง ไป๋

แต่ใจไม่อยู่แล้วเราสองเหลือแค่ความว่างเปล่า

 

ซ้ำ *, **

 

天黑之后天亮 爱不在身旁

tiān hēi zhī hòu tiān liàng  ài bù zài shēn páng

เทียน เฮย จือ โฮ่ว เทียน เลี่ยง  อ้าย ปู๋ ไจ้ เซิน ผัง

หลังจากฟ้ามืดจนฟ้าสว่าง  รักไม่อยู่ข้างกายแล้ว

 

两个人之 有一座透明的

liǎng gè rén zhī jiān  yǒu yī zuò tòu míng de qiáng

เหลี่ยง เก้อ เหริน จือ เจียน  โหย่ว อี๋ จั้ว โท่ว หมิง เตอะ เฉียง

ในระหว่างเราสอง มีกำแพงที่โปร่งแสงคั่นอยู่

 

选择投降 来不及假装坚强

xuǎn zé tóu xiáng  lái bù jí jiǎ zhuāng jiān qiáng 

เสวี่ยน เจ๋อ โถว เสียง  ไหล ปู้ จี๋ เจี่ย จวง เจียน เฉียง

เลือกที่จะยอมแพ้ สายเกินไปที่จะเสแสร้งแกล้งว่าเข้มแข็ง

 

太深的 划到底无法抵~

tài shēn de shāng  huá dào dǐ wú fǎ dǐ dǎng~

ไท่ เซิน เตอะ ซาง  หวา เต้า ตี่ อู๋ ฝา ตี๋ ต่าง~

แผลลึกเหลือเกิน ถูกกรีดจนท้ายที่สุดไม่อาจต้านทานได้

 

不必再呼吸 所有回

bù bì zài hū xī  suǒ yǒu huí yì 

ปู๋ ปี้ ไจ้ ฮู ซี  สัว โหย่ว หุย อี้

ไม่ต้องหายใจอีก ความทรงจำทั้งหมด

 

已太难再想起 经想像的爱情

yǐ tài nán zài xiǎng qǐ  céng jīng xiǎng xiàng de ài qíng

อี่ ไท่ หนาน ไจ้ เสียง ฉี่  เฉิง จิง เสี่ยง เซี่ยง เตอะ อ้าย ฉิง

ยากเหลือเกินที่จะคิดถึงได้อีก กับความรักที่เคยจินตนาการไว้

 

不管多美 都已经过去

bù guǎn duō měi lì  dōu yǐ jīng guò qù 

ปู้ ก่วน ตัว เหม่ย ลี่  โตว อี่ จิง กั้ว ชวี่

ไม่ว่าจะสวยงามมากแค่ไหน ล้วนเป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว

 

来不及换气 为我们的爱已经窒息

lái bù jí huàn qì  yīn wèi wǒ men de ài yǐ jīng zhì xī

ไหล ปู้ จี๋ ฮ่วน ชี่  ยิน เว่ย หว่อ เมิน เตอะ อ้าย อี่ จิง จื้อ ซี

สายเกินไปที่จะเปลี่ยนอากาศ เพราะว่ารักของเราสองหายใจไม่ออกแล้ว

 

ซ้ำ **

 

เพลงนี้อยู่ในอัลบั้มBreak It Down ของSpeXial บอยแบรนด์จากเกาะไต้หวันครับ ช้าๆ ซึ้งๆ เพราะดีครับ ลองฟังกันดูนะครับ

 

Credit: Warner Music Taiwan

Pinyin: LoveSeriesLikeSongs

Thai Lyrics: LoveSeriesLikeSongs

Thai Translation: LoveSeriesLikeSongs

--------

Please credit http://loveserieslikesongs.blogspot.com if you use anywhere else! Thanks^^

หากนำข้อมูล รูปภาพ เนื้อเพลง เนื้อร้องภาษาไทย คำแปล และเสียงไปเผยแพร่ กรุณาโพส "ขอบคุณ" ที่คอมเม้นต์ด้านล่าง และอย่าลืมให้เครดิต http://loveserieslikesongs.blogspot.com ด้วยนะครับ

edit @ 7 Dec 2015 16:52:09 by Love Lyrics Like Songs

Comment

Comment:

Tweet

Hello friends, how is everything, and what you want to say about this post, in my view its in fact remarkable in favor of me.

#1 By Hello friends, how is everything, and what you want to say about this post, in my view its in fact remarkable in favor of me. (23.94.78.2|23.94.78.2) on 2015-03-02 19:24