Little Broken Hearts อกหักเรื่องเล็ก - Yisa Yu

posted on 30 Aug 2014 18:37 by lovelyricslikesongs in TaiwanSongs directory Entertainment, Asian

Shī Liàn Shì Xiǎo (失恋事小) Little Broken Hearts อกหักเรื่องเล็ก - Yisa Yu

 

 

 

Lyrics

 

失去他埋头苦恼 为发泄有疗效

shī qù tā mái tóu kǔ nǎo  yǐ wéi fā xiè yǒu liáo xiào

ซือ ชวี่ ทา ไหม โถว ขู เหน่า  อี่ เหวย ฟา เซี้ย โหยว่ เหลียว เสี้ยว

สูญเสียเขาไปก็จมปลักอยู่กับความทุกข์ คิดว่าถ้าได้ระบายก็คงดีเอง

 

生了病赶忙吃