Because of You เพราะเธอ - Freya Lin, Alex To Ost.Just You

posted on 28 Apr 2014 23:12 by lovelyricslikesongs in AaronYan, OSTTaiwan directory Entertainment, Asian

Yīn Wèi Nǐ (为你) Because of You เพราะเธอ - Freya Lin, Alex To Ost.Just You OST

 

 

Lyrics

 

林凡 : 这世上总有一个人 深入我的灵魂

LínFán : zhè shì shàng zǒng yǒu yī gè rén  shēn rù wǒ de líng hún

FreyaLin : เจ้อ ซื่อ ซ่าง จ๋ง โหย่ว อี๋ เก้อ เหริน  เซิน ยู่ หว่อ เตอะ หลิง หุน

บนโลกใบนี้มักจะมีคนหนึ่งเสมอ ที่อยู่ลึกเข้าไปในจิตวิญญาณของฉัน

 

抚平聚散离合磨折出的裂痕

fǔ píng jù sàn lí hé mó zhé chū de liè hén 

ฝู่ ผิง จวี้ ซ่าน หลี เหอ หมัว เจ๋อ ชู เตอะ เลี้ย เหิน

ปลอบโยนรอยร้าวจากการเลิกกันจากความทรมาน

 

一起走到黄昏看夕阳落沉

yī qǐ zǒu dào huáng hūn kàn xī yáng luò chén

อี้ ฉี โจ่ว เต้า หวง ฮุน คั่น ซี หยาง ลั่ว เฉิน

แล้วเดินไปดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยกัน

 

杜德 : 能感