The Adequate Eternity ตลอดกาลก็พอ - Aaron Yan

posted on 06 Jan 2014 18:00 by lovelyricslikesongs in AaronYan, TaiwanSongs directory Entertainment, Asian

Yú Shí Bù Hòu De Yǒng Héng (时不候的永恒) The Adequate Eternity ตลอดกาลก็พอ - Aaron Yan

 

 

Lyrics

 

 

像个梦 你出 伴着钢琴声

xiàng gè mèng  nǐ chū xiàn  bàn zhe gāng qín shēng 

เซี่ยง เก้อ เมิ่ง  หนี่ ชู เซี่ยน  ปั้น เจอะ กัง ฉิน เซิง

เธอปรากฎตัว ราวดั่งฝัน มาพร้อมกับเสียงเปียโน