Insignificance เล็กน้อย - Hebe Tian

posted on 16 Nov 2013 11:05 by lovelyricslikesongs in SHE, TaiwanSongs directory Entertainment, Asian

Miǎo Xiǎo (渺小) Insignificance เล็กน้อย - Hebe Tian

 

 

Music Video

 

Lyrics

 

最繁华的城市为何带来最寂寞的北极熊

zuì fán huá de chéng shì wèi hé dài lái zuì jì mò de běi jí xióng

จุ้ย ฝาน หวา เตอะ เฉิง ซื่อ เว่ย เหอ ไต้ ไหล จุ้ย จี้ มั่ว เตอะ เป่ย จี๋ โสวง

นครที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดทำไมนำหมีขั้วโลกที่เหงาที่สุดมา