I ฉัน - Jolin Tsai

posted on 16 Mar 2013 16:13 by lovelyricslikesongs in TaiwanSongs directory Entertainment, Asian

Wǒ () I ฉัน - Jolin Tsai

 

 

 

Lyrics

 

当退去光鲜外表 当我卸下睫毛膏

dāng tuì qù guāng xiān wài biǎo  dāng wǒ xiè xià jié máo gāo

ตัง ทุ่ย ชวี่ กวง เซียน ไว่ เปี่ยว  ตัง หว่อ เซี้ย เซี่ย เจี๋ย เหมา เกา

เมื่อถอดชุดราตรีออก เมื่อฉันลบมาสคาร่าออก

 

脱掉高跟鞋的脚 是否还能站得高

tuō diào gāo gēn xié de jiǎo  sh&igra