I ฉัน - Jolin Tsai

posted on 16 Mar 2013 16:13 by lovelyricslikesongs in TaiwanSongs directory Entertainment, Asian

Wǒ () I ฉัน - Jolin Tsai

 

 

 

Lyrics

 

当退去光鲜外表 当我卸下睫毛膏

dāng tuì qù guāng xiān wài biǎo  dāng wǒ xiè xià jié máo gāo