Letting Go ลืมซะ - Rainie Yang

posted on 04 Aug 2012 16:41 by lovelyricslikesongs in RainieYang, TaiwanSongs

Wàng Le (忘了) Letting Go ลืมซะ - Rainie Yang

 

 

Lyric 

 

说得走过沙漠 人才会参透快

tīng shuō děi zǒu guò shā mò  rén cái huì cān tòu kuài lè

ทิง ซัว เต๋ย โจ่ว กั้ว ซา มั่ว  เหริน ไฉ ฮุ่ย ชัน โท่ว ไคว่ เล่อ

ได้ยินมาว่าจะต้องเดินข้ามผ่านทะเลทรายแล้วคนเราจะเข้าใจความสุข

 

 

觉得没什么 自由的孤单走着

w