Hái Gēn Zài Nǐ Shēn Biān (还跟在你身边) Still Beside You ยังอยู่เคียงข้างเธอ - Han Geng (Hankyung)

 

Lyric

*跟在你的身 跟在你的身

wǒ hái gēn zài nǐ de shēn biān  wǒ hái gēn zài nǐ de shēn biān

หว่อ ไห เกิน ไจ้ หนี่ เตอะ เซิน เปียน  หว่อ ไห เกิน ไจ้ หนี่ เตอะ เซิน เปียน        

ฉันยังอยู่เคียงข้างเธอ  ฉันยังอยู่เคียงข้างเธอ