BABY BABY ที่รัก ที่รัก - Alan Dawa Dolma

posted on 08 Jul 2012 13:17 by lovelyricslikesongs in ChineseSongs

BABY BABY ที่รัก ที่รัก - Alan Dawa Dolma

 

Lyric

没有我你会快乐吗 没有我你会快乐吗

méi yǒu wǒ nǐ huì kuài lè ma  méi yǒu wǒ nǐ huì kuài lè ma 

เหมย โหยว หว่อ หนี่ ฮุ่ย ไคว่ เล่อ ม่ะ  เหมย โหยว หว่อ หนี่ ฮุ่ย ไคว่ เล่อ ม่ะ