Bù Shì Nǐ De Cuò (不是你的) It's Not Your Fault ไม่ใช่ความผิดของเธอ - Della Ding

Lyric

乐停止了 引擎熄火了

yīn yuè tíng zhǐ le  yǐn qíng xī huǒ le 

ยิน เยว่ ถิง จื่อ เลอะ  หยิ่น ฉิง ซี หั่ว เลอะ 

ดนตรีหยุดแล้ว เครื่องยนต์ดับแล้ว