Zhi Yao Ta Kuai Le (只要她快樂) Happiness ขอเพียงเธอมีความสุข - Vanness Wu

Lyric

别以为 她要的 只是浪漫

bié yǐ wéi  tā yào de  zhǐ shì làng màn

เปี๋ย อี่ เหวย  ทา เหย้า เตอะ  จื่อ ซื่อ ล่าง ม่าน

อย่าคิดว่าเ